Πέμπτη, 17 Μαΐου 2012

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013


Οι εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία και στα Νηπιαγωγεία πραγματοποιούνται 
από τις 1 Ιουνίου 2012 ως και τις 21 Ιουνίου 2012

Εγγραφή στα Δημοτικά Σχολεία 

Στην Α' τάξη του Δημοτικού σχολείου εγγράφονται οι μαθητές που έχουν γεννηθεί από 1-1- 2006 ως και 31-12-2006.
Για την εγγραφή στην Α' τάξη του Δημοτικού Σχολείου απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
1.   Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν από την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.
2.    Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
3.     Πιστοποιητικό Οδοντολογικής εξέτασης.
4.     Πιστοποιητικό Οφθαλμολογικής εξέτασης από Νοσοκομείο ή ιδιώτη γιατρό.
5.  Πιστοποιητικό Καρδιολογικής εξέτασης από Νοσοκομείο ή ιδιώτη γιατρό.
6.  Κάθε αποδεικτικό στοιχείο (λογαριασμός ΔΕΗ. ΟΤΕ, μισθωτήριο συμβόλαιο κ.α.), από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
7. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου, η οποία θα εκδοθεί από τον/την Προϊστάμενο/νη του Νηπιαγωγείου.


Θα πρέπει επίσης οι γονείς των μαθητών που θα εγγραφούν στην Α΄ τάξη να παραλαμβάνουν από τη Δ/νση του Σχολείου και το Ατομικό Δελτίο Υγείας, ώστε να συμπληρωθεί από τους ιατρούς, ταυτόχρονα με τα Πιστοποιητικά που απαιτούνται για την εγγραφή.
Οι μαθητές των υπολοίπων τάξεων εγγράφονται αυτόματα στην επόμενη τάξη από τη διεύθυνση του Σχολείου και δεν απαιτείται η προσκόμιση κανενός δικαιολογητικού.

Εγγραφή στα Νηπιαγωγεία

Στην πρώτη ηλικία (νήπια) εγγράφονται τα νήπια που έχουν γεννηθεί από 1-1-2007 ως και 31-12-2007. 
Στη δεύτερη ηλικία (προνήπια) εγγράφονται τα νήπια που έχουν γεννηθεί από 1-1-2008 ως και 31-12-2008.

Για την εγγραφή στο Νηπιαγωγείο απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
1.   Πιστοποιητικό γέννησης του Δήμου, στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.
2.  Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
3.      Πιστοποιητικό Οδοντολογικής εξέτασης.
4.  Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλκυση και αποχώρηση του νηπίου.
5.   Κάθε αποδεικτικό στοιχείο ( λογαριασμός ΔΕΗ, OTΕ, μισθωτήριο συμβόλαιο κ.α.) ή υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα, από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του νηπίου.

Επισημαίνεται ότι τηρείται η χωροταξική κατανομή, η οποία για την πόλη των Σερβίων είναι:

Στην Α΄ τάξη του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σερβίων και στο 3ο Νηπιαγωγείο Σερβίων εγγράφονται οι μαθητές και τα νήπια που οι κατοικίες τους βρίσκονται (από τους λόφους Σερβίων) στην αριστερά πλευρά των δρόμων Δ. Σολωμού, 117 Εθνομαρτύρων, Α. Παπανδρέου, Κων/νου Κάρπου ως το τέλος της.