Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

         ΕΓΓΡΑΦΕΣ (Δημοτικό Σχολείο)


Οι εγγραφές στο  Σχολείο για την Α΄  Δημοτικού πραγματοποιούνται

από την 1 Ιουνίου 2013 ως και τις 21 Ιουνίου 2013


Στην Α' τάξη του Δημοτικού σχολείου εγγράφονται οι μαθητές που έχουν γεννηθεί από 1-1-2007 ως και 31-12-2007.
Για την εγγραφή στην Α' τάξη του Δημοτικού Σχολείου απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
1.      Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν από την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.
2.      Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
3.      Πιστοποιητικό Οδοντολογικής εξέτασης από Νοσοκομείο ή ιδιώτη γιατρό.
4.      Πιστοποιητικό Οφθαλμολογικής εξέτασης από Νοσοκομείο ή ιδιώτη γιατρό.
5.      Πιστοποιητικό Καρδιολογικής εξέτασης από Νοσοκομείο ή ιδιώτη γιατρό.
6.      Κάθε αποδεικτικό στοιχείο (λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, μισθωτήριο συμβόλαιο κ.ά.), από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
7.     Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου, η οποία θα εκδοθεί από τον/την Προϊστάμενο/νη του Νηπιαγωγείου.
            Θα πρέπει επίσης οι γονείς των μαθητών που θα εγγραφούν στην Α΄ τάξη να παραλαμβάνουν από τη Δ/νση του Σχολείου και το Ατομικό Δελτίο Υγείας, ώστε να συμπληρωθεί από τους ιατρούς, ταυτόχρονα με τα Πιστοποιητικά που απαιτούνται για την εγγραφή.
            Οι μαθητές των υπολοίπων τάξεων εγγράφονται αυτόματα στην επόμενη τάξη από τη διεύθυνση του Σχολείου και δεν απαιτείται η προσκόμιση κανενός δικαιολογητικού.
            Επισημαίνεται ότι τηρείται η χωροταξική κατανομή, η οποία για την πόλη των Σερβίων είναι:
Στην Α΄ τάξη του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σερβίων  εγγράφονται οι μαθητές που οι κατοικίες τους βρίσκονται (από τους λόφους Σερβίων) στην αριστερά πλευρά των δρόμων Δ. Σολωμού, 117 Εθνομαρτύρων, Α. Παπανδρέου, Κων/νου Κάρπου ως το τέλος της.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ (Νηπιαγωγείο)

Οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία πραγματοποιούνται
από την 1 Ιουνίου 2013 ως και τις 21 Ιουνίου 2013

Στην πρώτη ηλικία (νήπια) εγγράφονται τα νήπια που έχουν γεννηθεί από 1-1-2008 ως και 31-12-2008. 
Στη δεύτερη ηλικία (προνήπια) εγγράφονται τα νήπια που έχουν γεννηθεί από 1-1-2009 ως και 31-12-2009.

Για την εγγραφή στο Νηπιαγωγείο απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
1.     Πιστοποιητικό γέννησης του Δήμου, στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.
2.     Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
3.      Πιστοποιητικό Οδοντολογικής εξέτασης.
4.     Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου.
5. Κάθε αποδεικτικό στοιχείο (λογαριασμός ΔΕΗ, OTΕ, μισθωτήριο συμβόλαιο κ.α.) ή υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα, από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του νηπίου.

Επισημαίνεται ότι τηρείται η χωροταξική κατανομή, η οποία για την πόλη των Σερβίων είναι:

Στο  3ο Νηπιαγωγείο Σερβίων εγγράφονται νήπια και προνήπια που οι κατοικίες τους βρίσκονται (από τους λόφους Σερβίων) στην αριστερά πλευρά των δρόμων Δ. Σολωμού, 117 Εθνομαρτύρων, Α. Παπανδρέου, Κων/νου Κάρπου ως το τέλος της.ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Η υπ΄ αριθ.  58410/Γ4/14.6.05 (ΦΕΚ 859/τευχ. Β/23.6.05)  Κοινή Υπουργική Απόφαση αναφέρεται στο Ατομικό Δελτίο Υγείας (Α.Δ.Υ.) του μαθητή/τριας το οποίο συμπληρώνεται κατά την εγγραφή του παιδιού:
·                     Στο Νηπιαγωγείο, στις Α΄, Γ΄ και Ε΄ τάξεις του Δημοτικού σχολείου, στην Α΄ τάξη του  Γυμνασίου,  στην  Α΄ τάξη του Ενιαίου & του Τεχνικού και Επαγγελματικού Λυκείου.
            Το Α.Δ.Υ. αποτελεί σημαντικό θεσμό για την έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων υγείας  των  μαθητών και την πρόληψη ανεπιθύμητων συμβαμάτων κατά την συμμετοχή τους στο μάθημα  της Φυσικής Αγωγής και γενικότερα στις σχολικές δραστηριότητες,  είναι επίσημο έγγραφο και έχει ισχύ δύο (2) σχολικών ετών για το Δημοτικό σχολείο και τριών (3) σχολικών ετών για το Γυμνάσιο και το Λύκειο.
Το Ατομικό Δελτίο του Μαθητή συμπληρώνεται από ιατρούς ειδικότητας Παιδιατρικής, Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής.  
Η παραπομπή των παιδιών σε  εξειδικευμένο γιατρό  γίνεται  μόνο σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη. 

Ενημερωτικά σας γνωρίζουμε ότι, το  Υπουργείο Υγείας & Κοιν/κής Αλληλεγγύης  – Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας και η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία μας έχουν κάνει γνωστό ότι:  «Τα παιδιά σχολικής ηλικίας μπορούν να εξεταστούν από Καρδιολόγο Ενηλίκων και μόνο σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα να συνιστάται η περαιτέρω εξέταση από Παιδοκαρδιολόγο».

Πρόγραµµα  Ιατρικών Κλιµακίων  - Ειδικοτήτων
Μονάδων της 3ης Υγειονοµικής  Περιφέρειας για χορήγηση Πιστοποιητικών Υγείας και συμπλήρωση  Ατοµικού ∆ελτίου  Υγείας (Α.∆.Υ.) Μαθητών
Ισχύει για: Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Σεπτέµβριο  και Οκτώβριο 2013

Σας  υπενθυμίζουμε  ότι  σύμφωνα  με  την  αρ.  πρωτ.  Φ.6/261/44789/Γ1/23-4-2012 εγκύκλιο  τα  δικαιολογητικά  που  αφορούν  πιστοποιητικά  υγείας  μπορούν  να κατατεθούν στις σχολικές μονάδες έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2013.