Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2013

Γιορτή Σημαίας και επέτειος της 28ης Οκτωβρίου


Σας προσκαλούμε στη Σχολική Γιορτή για την Γιορτή της Σημαίας και την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου του 1940 την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 09.00΄ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Σχολείου.


Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013

ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ

Συνήλθε σήμερα Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2013 η αρμόδια επιτροπή του 2ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Σερβίων, που αποτελείται, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25.6.1999 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. από τους:
 • Τσέτσιλα Ιωάννη, Διευθυντή της σχολικής μονάδας, Πρόεδρο,
 • Παπαχαρισίου Σταυρούλα,  Πρόεδρο της Σχολικής επιτροπής  και
 • Παπαγιάννη Πέτρο,  Πρόεδρο του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του σχολείου.
για να συζητήσει το παραπάνω θέμα.
            Η επιτροπή έλαβε υπόψη της τη σχετική νομοθεσία που συγκροτείται από τα νομοθετήματα:
 • Παρ. 3 και 4 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ 57 Α’/23.3.1999).
 • Αρ 2515/5/13-στ’/15.9.1997 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 839 Β’/19.9.97). Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε με την Α.Π 2515/5/13ο/16.10.1997 (Φ.Ε.Κ 967
 • Β’/29.10.1997).
 • Παρ. 45 άρθρ.14 Ν.2817/2000 (Φ.Ε.Κ 78 Α’/14.3.2000).
 • Α.Π 47455/16.8.2007/Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 1734 Β’/30.8.2007) και Α.Π 2998/26.2.2008/ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α
 • Α.Π 2998/26.2.2008/ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α: Το Υπουργείο Εσωτερικών χρηματοδοτεί κάθε έτος τους δικαιούχους Ο.Τ.Α της χώρας που υλοποιούν το εν λόγω πρόγραμμα για ολόκληρη την περίοδο από 11 Σεπτεμβρίου έως 15 Ιουνίου, υπολογίζοντας για κάθε εθελοντή σχολικό τροχονόμο ποσό 176,00 ευρώ μηνιαίως, εκτός των μηνών Σεπτεμβρίου και Ιουνίου που η κατ’ αναλογία αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των 120,00 και 88,00 ευρώ αντίστοιχα.
 • Την με αριθμ. 16/2013 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. Δήμου Σερβίων – Βελβεντού (ΑΔΑ ΒΛΛΨΟΚΒΝ-2ΨΘ)
            Μετά τις τοποθετήσεις των μελών η Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
·   Να προσληφθεί ως εθελοντής σχολικός τροχονόμος στο Σχολείο, για το Σχολικό Έτος 2013 – 2014 (από τις 16 Οκτωβρίου 2013 έως και 15 Ιουνίου 2014) η Φαρμάκη Αναστασία του Ηλία κάτοικος Σερβίων, Α.Τ. ΑΗ 953378, ΑΦΜ 107813662.
·   Οι υπόλοιπες υποψηφιότητες να καταταγούν ως επιλαχούσες με την κάτωθι σειρά:
1. Καψάλη Μαρία, 1η επιλαχούσα
2. Μέτκο Μπρουνίλντα, 2η επιλαχούσα
3. Χασιώτη Ειρήνη, 3η επιλαχούσα
4. Τέτου Μαρία, 4η επιλαχούσα
·           Σε περίπτωση που η προσληφθείσα αποχωρήσει από τη θέση για οποιονδήποτε λόγο πριν τη λήξη του Σχολικού Έτους (15 Ιουνίου 2014), τότε θα αντικατασταθεί από τις επιλαχούσες υποψήφιες, με τη σειρά που αυτές έχουν καταταγεί.
·   Η Απόφαση αυτή να υποβληθεί στο Δήμο Σερβίων - Βελβεντού για τις σχετικές ενέργειες, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το αρμόδιο Υπουργείο.

Αφού συντάχθηκε αυτό το πρακτικό, διαβάστηκε  και υπογράφηκε ως ακολουθεί:

Ο Δ/ντής του Σχολείου     Η Πρόεδρος της Σ.Ε               Ο Πρόεδρος του Σ.ΓΤσέτσιλας Ιωάννης        Παπαχαρισίου Σταυρούλα         Παπαγιάννης Πέτρος

Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2013

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη Σχολικού Τροχονόμου του 2ου  Δημοτικού Σχολείου Σερβίων».

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού

ανακοινώνει ότι :

Πρόκειται να προσλάβει Σχολικό Τροχονόμο για το 2ο Δημοτικό Σχολείο & 3ο Νηπιαγωγείο Σερβίων.
1.    Η πρόσληψη θα γίνει από 16/10/2013 έως την λήξη του σχολικού έτους.
Στην θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε άτομο, αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του και να πληροί τα παρακάτω κριτήρια:
Α) Να είναι δημότης και μόνιμος κάτοικος του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού.
Β) Να μην έχει καταδικαστεί και να μην είναι φυγόποινος ή φυγόδικος για κανένα αδίκημα
Γ) Θα προτιμηθεί υποψήφιος/α που είναι γονέας μαθητή ή μαθήτριας του 2ου Δημοτικού Σχολείου και 3ου Νηπιαγωγείου Σερβίων.
                     
2.    Οι ώρες απασχόλησης είναι:
·      Από τις 07:45 μέχρι τις 08:20
·      Από τις 12:15 μέχρι τις 12:35, από τις 13:05 μ.μ. μέχρι τις 13:25 μ.μ. και από τις 13.50 μέχρι τις 14.10 (για δύο ημέρες).
       Οι ώρες αυτές που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών προς και από το σχολείο, μπορεί να αλλάξουν, αν για οποιοδήποτε λόγο τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του σχολείου.

3.    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση μέχρι και τις 15-10-2013, από τις 9.00 έως τις 13.00 στο γραφείο του Διευθυντή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σερβίων, προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:
 • Αίτηση
 • Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας ΔΟΥ οικονομικού έτους 2013. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση θα κατατεθεί σχετική βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ.
 • Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει καταδικαστεί και δεν διώκεται ποινικά
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε τις εργάσιμες ημέρες στον Διευθυντή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σερβίων στο τηλ. 6937778987 ή 2464021497.

                                                                                                      Ο Διευθυντής του Σχολείου
                                                                                                                
                                                                                                                Τσέτσιλας Ιωάννης


Μπορείτε να τη δείτε εδώ στην σελίδα ειδικού σκοπού ανάρτησης αποφάσεων για το ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ : Μεταφόρτωση Απόφασης