Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013

ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ

Συνήλθε σήμερα Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2013 η αρμόδια επιτροπή του 2ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Σερβίων, που αποτελείται, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25.6.1999 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. από τους:
  • Τσέτσιλα Ιωάννη, Διευθυντή της σχολικής μονάδας, Πρόεδρο,
  • Παπαχαρισίου Σταυρούλα,  Πρόεδρο της Σχολικής επιτροπής  και
  • Παπαγιάννη Πέτρο,  Πρόεδρο του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του σχολείου.
για να συζητήσει το παραπάνω θέμα.
            Η επιτροπή έλαβε υπόψη της τη σχετική νομοθεσία που συγκροτείται από τα νομοθετήματα:
  • Παρ. 3 και 4 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ 57 Α’/23.3.1999).
  • Αρ 2515/5/13-στ’/15.9.1997 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 839 Β’/19.9.97). Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε με την Α.Π 2515/5/13ο/16.10.1997 (Φ.Ε.Κ 967
  • Β’/29.10.1997).
  • Παρ. 45 άρθρ.14 Ν.2817/2000 (Φ.Ε.Κ 78 Α’/14.3.2000).
  • Α.Π 47455/16.8.2007/Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 1734 Β’/30.8.2007) και Α.Π 2998/26.2.2008/ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α
  • Α.Π 2998/26.2.2008/ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α: Το Υπουργείο Εσωτερικών χρηματοδοτεί κάθε έτος τους δικαιούχους Ο.Τ.Α της χώρας που υλοποιούν το εν λόγω πρόγραμμα για ολόκληρη την περίοδο από 11 Σεπτεμβρίου έως 15 Ιουνίου, υπολογίζοντας για κάθε εθελοντή σχολικό τροχονόμο ποσό 176,00 ευρώ μηνιαίως, εκτός των μηνών Σεπτεμβρίου και Ιουνίου που η κατ’ αναλογία αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των 120,00 και 88,00 ευρώ αντίστοιχα.
  • Την με αριθμ. 16/2013 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. Δήμου Σερβίων – Βελβεντού (ΑΔΑ ΒΛΛΨΟΚΒΝ-2ΨΘ)
            Μετά τις τοποθετήσεις των μελών η Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
·   Να προσληφθεί ως εθελοντής σχολικός τροχονόμος στο Σχολείο, για το Σχολικό Έτος 2013 – 2014 (από τις 16 Οκτωβρίου 2013 έως και 15 Ιουνίου 2014) η Φαρμάκη Αναστασία του Ηλία κάτοικος Σερβίων, Α.Τ. ΑΗ 953378, ΑΦΜ 107813662.
·   Οι υπόλοιπες υποψηφιότητες να καταταγούν ως επιλαχούσες με την κάτωθι σειρά:
1. Καψάλη Μαρία, 1η επιλαχούσα
2. Μέτκο Μπρουνίλντα, 2η επιλαχούσα
3. Χασιώτη Ειρήνη, 3η επιλαχούσα
4. Τέτου Μαρία, 4η επιλαχούσα
·           Σε περίπτωση που η προσληφθείσα αποχωρήσει από τη θέση για οποιονδήποτε λόγο πριν τη λήξη του Σχολικού Έτους (15 Ιουνίου 2014), τότε θα αντικατασταθεί από τις επιλαχούσες υποψήφιες, με τη σειρά που αυτές έχουν καταταγεί.
·   Η Απόφαση αυτή να υποβληθεί στο Δήμο Σερβίων - Βελβεντού για τις σχετικές ενέργειες, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το αρμόδιο Υπουργείο.

Αφού συντάχθηκε αυτό το πρακτικό, διαβάστηκε  και υπογράφηκε ως ακολουθεί:

Ο Δ/ντής του Σχολείου     Η Πρόεδρος της Σ.Ε               Ο Πρόεδρος του Σ.ΓΤσέτσιλας Ιωάννης        Παπαχαρισίου Σταυρούλα         Παπαγιάννης Πέτρος