Τρίτη, 27 Μαΐου 2014

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Οι εγγραφές στο Σχολείο για την Α΄ Δημοτικού γίνονται:

από 1 έως 21 Ιουνίου 2014

Για την εγγραφή στην Α΄ τάξη απαιτούνται:

1.    Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.
2.   Βιβλιάριο Υγείας του παιδιού
3. Βεβαίωση παρακολούθησης Νηπιαγωγείου
4.   Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) (το έντυπο δίνεται από τη Δ/νση του Σχολείου)
5.Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης μαθητή (λογαριασμό ΟΤΕ, ΔΕΗ ή άλλο)Οι μαθητές των υπολοίπων τάξεων εγγράφονται αυτόματα στην επόμενη τάξη από τη Δ/νση του Σχολείου και δεν απαιτείται η προσκόμιση κανενός δικαιολογητικού.

Για το Σύλλογο Γονέων πληρώνετε με την εγγραφή  10 € – για το 1 παιδί   

                                                                           15 € – για 2 ή περισσότερα παιδιά