Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

Ø Οι εγγραφές στο Σχολείο για την Α΄ Δημοτικού γίνονται:

από 1 έως 21 Ιουνίου 2015

Για την εγγραφή στην Α΄ τάξη απαιτούνται:

1.    Αίτηση εγγραφής (το έντυπο δίνεται από τη Δ/νση του Σχολείου)
2.   Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης (έκδοση τελευταίου τριμήνου)
3.   Βιβλιάριο Υγείας του παιδιού
4. Βεβαίωση παρακολούθησης Νηπιαγωγείου
5.  Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) (το έντυπο δίνεται από τη Δ/νση του Σχολείου)
6. Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης μαθητή (λογαριασμό ΟΤΕ, ΔΕΗ ή άλλο)Οι μαθητές των υπολοίπων τάξεων εγγράφονται αυτόματα στην επόμενη τάξη από τη Δ/νση του Σχολείου και δεν απαιτείται η προσκόμιση κανενός δικαιολογητικού.

Για το Σύλλογο Γονέων πληρώνετε με την εγγραφή 10 € – για το 1 παιδί   

                                                                             15 € – για 2 ή περισσότερα παιδιά