Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΠΙΔΟΜΑ 300 € ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ)

     To ποσό των 300 ευρώ θα λαμβάνουν οι γονείς με χαμηλά εισοδήματα (ετήσιο οικογενειακό εισόδημα όχι πάνω από 3.000 ευρώ) που τα παιδιά τους φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
 Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών-μελών της Ε.Ε., που έχουν ανήλικα τέκνα που φοιτούν σε δημόσια σχολεία υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ.
    Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή.
    Ως υποχρεωτική εκπαίδευση, νοείται η φοίτηση του μαθητή στις τάξεις του δημοτικού σχολείου και του γυμνασίου.

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
(Σύμφωνα με την αρίθμ. 2/46354/0026/20-07-2012 Υ.Α.)
 • Βεβαίωση του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας περί εγγραφής και κανονικής φοίτησης του τέκνου κατά το σχολικό έτος που έληξε (2014-2015)
 • Αίτηση δικαιούχου.
 • Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση (δηλ. εισοδήματα προηγούμενου έτους 2014).
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του δικαιούχου (πρόσφατο).
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 περί μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για το ίδιο έτος (επισυνάπτεται).
 • Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού(ΙΒΑΝ).
 • Με τη λήξη του σχολικού έτους οι δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις στο διευθυντή του σχολείου.
 • Οι αιτήσεις των δικαιούχων, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά διαβιβάζονται από τον Διευθυντή του σχολείου στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.


Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ

Σύμφωνα με την 20/2015 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. Δήμου Σερβίων - Βελβεντού, αποφασίζεται:

      Ότι η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Σερβίων-Βελβεντού θα προβεί σε πρόσληψη προσωπικού, δυο/ (2) καθαριστών /καθαριστριών, με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου και αντικείμενο τον καθαρισμό των χώρων του 2ου Δημοτικού Σχολείου και 3ου Νηπιαγωγείου Σερβίων, καθώς και του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Πλατανορρεύματος για το σχολικό έτος 2015-2016, μετά από το κενό που δημιουργήθηκε λόγω συνταξιοδότησης της μόνιμης καθαρίστριας του 2ου Δημοτικού Σχολείου και 3ου Νηπιαγωγείου Σερβίων.
     Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον καθαρισμό των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων, του προαυλίου καθώς και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου σε καθημερινή βάση τα οποία καθάριζε η μόνιμη καθαρίστρια.Όσον αφορά την διαδικασία της πρόσληψης:

Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι από την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015 το Ολοήμερο Πρόγραμμα του Σχολείου θα λειτουργήσει κανονικά και οι μαθητές θα αποχωρούν σύμφωνα με την ώρα που έχει δηλωθεί. Σας ενημερώνουμε επίσης ότι στο Ολοήμερο Πρόγραμμα διδάσκει προσωρινά εκπαιδευτικός  (ΠΕ 70 Δασκάλων), καθώς δεν έχει ακόμα τοποθετηθεί μόνιμα εκπαιδευτικός ΠΕ 70 Δασκάλων. Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε αλλαγή θα ενημερώνεστε από τη διεύθυνση του Σχολείου εγγράφως και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  http://2dimserv.blogspot.gr/.


Ο Δ/ντής του Σχολείου

Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ

Θέμα: « Πρόσληψη Εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου»

            Σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015 συνήλθε η αρμόδια επιτροπή του 2ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Σερβίων, που αποτελείται, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25.6.1999 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (τότε ΥΠ.Ε.Π.Θ) από τους:
 • Τσέτσιλα Ιωάννη, Διευθυντή της σχολικής μονάδας, Πρόεδρο,
 • Παπαστέργιο Θωμά,  Πρόεδρο της Σχολικής επιτροπής,       Μέλος  
 • Παπαγιάννη Πέτρο,  Πρόεδρο του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του σχολείου, Μέλος
για να συζητήσει το παραπάνω θέμα.
            Η επιτροπή έλαβε υπόψη της τη σχετική νομοθεσία που συγκροτείται από τα νομοθετήματα:
 • Παρ. 3 και 4 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ 57 Α’/23.3.1999).
 • Αρ 2515/5/13-στ’/15.9.1997 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 839 Β’/19.9.97).
 • Παρ. 45 άρθρ.14 Ν.2817/2000 (Φ.Ε.Κ 78 Α’/14.3.2000).
 • Α.Π 47455/16.8.2007/Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 1734 Β’/30.8.2007) και Α.Π 2998/26.2.2008/ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α
 • Α.Π 2998/26.2.2008/ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α: Το Υπουργείο Εσωτερικών χρηματοδοτεί κάθε έτος τους δικαιούχους Ο.Τ.Α της χώρας που υλοποιούν το εν λόγω πρόγραμμα για ολόκληρη την περίοδο από 11 Σεπτεμβρίου έως 15 Ιουνίου, υπολογίζοντας για κάθε εθελοντή σχολικό τροχονόμο ποσό 176,00 ευρώ μηνιαίως, εκτός των μηνών Σεπτεμβρίου και Ιουνίου που η κατ’ αναλογία αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των 120,00 και 88,00 ευρώ αντίστοιχα.
 • Την με αριθμ. 19/2015 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. Δήμου Σερβίων – Βελβεντού (ΑΔΑ ΩΚΖΒΟΚΒΝ-Γ15)
            Μετά τις τοποθετήσεις των μελών η Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
·   Να προσληφθεί ως εθελοντής σχολικός τροχονόμος στο Σχολείο, για το Σχολικό Έτος 2015 – 2016 η Φαρμάκη Αναστασία του Ηλία κάτοικος Σερβίων, Α.Τ. ΑΗ 953378, ΑΦΜ 107813662.
·   Οι υπόλοιπες υποψηφιότητες να καταταγούν ως επιλαχούσες με την κάτωθι σειρά:
1. Καβουρίδου Χαραλαμπία, 1η επιλαχούσα
2. Παπαδημητρίου Ευαγγελία, 2η επιλαχούσα
·           Σε περίπτωση που η προσληφθείσα αποχωρήσει από τη θέση για οποιονδήποτε λόγο πριν τη λήξη του Σχολικού Έτους 2015-2016, τότε θα αντικατασταθεί από τις επιλαχούσες υποψήφιες, με τη σειρά που αυτές έχουν καταταγεί.
·   Η απόφαση αυτή να υποβληθεί στο Δήμο Σερβίων – Βελβεντού.

Αφού συντάχθηκε αυτό το πρακτικό, διαβάστηκε  και υπογράφηκε ως ακολουθεί:

Ο Δ/ντής του Σχολείου           Ο Πρόεδρος της Σ.Ε                    Ο Πρόεδρος του Σ.ΓΤσέτσιλας Ιωάννης               Παπαστέργιος Θωμάς                     Παπαγιάννης Πέτρος

Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Ο Αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11/9/2015 και ώρα 9.00΄

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη Σχολικού Τροχονόμου του 2ου  Δημοτικού Σχολείου Σερβίων».

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού

ανακοινώνει ότι :

Πρόκειται να προσλάβει Σχολικό Τροχονόμο για το 2ο Δημοτικό Σχολείο & 3ο Νηπιαγωγείο Σερβίων.
1.    Η πρόσληψη θα γίνει από 11/09/15 έως την λήξη του σχολικού έτους.
Στην θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε άτομο, αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του και να πληροί τα παρακάτω κριτήρια:
Α) Να είναι δημότης και μόνιμος κάτοικος του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού.
Β) Να μην έχει καταδικαστεί και να μην είναι φυγόποινος ή φυγόδικος για κανένα αδίκημα
Γ) Θα προτιμηθεί υποψήφιος/α που είναι γονέας μαθητή ή μαθήτριας του 2ου Δημοτικού Σχολείου και 3ου Νηπιαγωγείου Σερβίων.
                     
2.    Οι ώρες απασχόλησης είναι:
·      Από τις 07:45 μέχρι τις 08:20
·      Από τις 12:15 μέχρι τις 12:35, από τις 13:05 μ.μ. μέχρι τις 13:25 μ.μ. και από τις 13.50 μέχρι τις 14.10 (για δύο ημέρες).
       Οι ώρες αυτές που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών προς και από το σχολείο, μπορεί να αλλάξουν, αν για οποιοδήποτε λόγο τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του σχολείου.

3.    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση μέχρι και τις 10-09-2015, από τις 9.00 έως τις 13.00 στο γραφείο του Διευθυντή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σερβίων, προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:
 • Αίτηση
 • Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας ΔΟΥ οικονομικού έτους 2015 και ελλείψει αυτού, του έτους 2015. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση θα κατατεθεί σχετική βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ.
 • Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει καταδικαστεί και δεν διώκεται ποινικά

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε τις εργάσιμες ημέρες στον Διευθυντή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σερβίων στο τηλ. 6937778987 ή 2464021497.

Επιβεβαίωση ανάρτησης απόφασης με ΑΔΑ:  ΩΚΖΒΟΚΒΝ-ΓΙ5

                                                                                                      Ο Διευθυντής του Σχολείου
                                                                                                                

                                                                                                                Τσέτσιλας Ιωάννης