Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ

Σύμφωνα με την 20/2015 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. Δήμου Σερβίων - Βελβεντού, αποφασίζεται:

      Ότι η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Σερβίων-Βελβεντού θα προβεί σε πρόσληψη προσωπικού, δυο/ (2) καθαριστών /καθαριστριών, με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου και αντικείμενο τον καθαρισμό των χώρων του 2ου Δημοτικού Σχολείου και 3ου Νηπιαγωγείου Σερβίων, καθώς και του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Πλατανορρεύματος για το σχολικό έτος 2015-2016, μετά από το κενό που δημιουργήθηκε λόγω συνταξιοδότησης της μόνιμης καθαρίστριας του 2ου Δημοτικού Σχολείου και 3ου Νηπιαγωγείου Σερβίων.
     Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον καθαρισμό των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων, του προαυλίου καθώς και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου σε καθημερινή βάση τα οποία καθάριζε η μόνιμη καθαρίστρια.Όσον αφορά την διαδικασία της πρόσληψης:

- Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού σχολείου Πλατανορρεύματος και του 2ου Δημοτικού Σχολείου και 3ου Νηπιαγωγείου Σερβίων, στην ιστοσελίδα του σχολείου στη διεύθυνση http://2dimserv.blogspot.gr , όπως επίσης  και στον πίνακα ανακοινώσεων  του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού.
- Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων θα είναι  έως 28/09/2015 ημέρα Δευτέρα.         Οι υποψήφιοι / υποψήφιες, θα πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστο τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να είναι Έλληνες πολίτες ή να έχουν την ελληνική υπηκοότητα.
3. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων.
4. Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

 Μετά την υποβολή των αιτήσεων, θα συνεδριάσει το Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και αφού αξιολογήσει τις αιτήσεις, οι υποψήφιοι /ες θα κατατάσσονται σε σειρά προτεραιότητας,  λαμβάνοντας τα αντίστοιχα  μόρια, ως εξής:
 


ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΜΟΡΙΑ
Κάτοικος ή Δημότης Σερβίων
50
Γονείς που τα παιδιά τους φοιτούν στο συγκεκριμένο σχολείο 
100
Ανεργία ανά μήνα και μέχρι δώδεκα (12) μήνες
10/μήνα
Οικογένεια με ένα (1) ανήλικο παιδί
                     με δύο (2) ανήλικα παιδιά
                     με τρία (3) ανήλικα παιδιά
                     από τέσσερα  (4) ανήλικα παιδιά και πάνω
50
100
150
200
Μονογονεϊκή  οικογένεια
100
Υποψήφιοι που έχουν ανήλικα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω
100
Εισόδημα, έως 3.000 ευρώ
Εισόδημα, έως 5.000 ευρώ
Εισόδημα, έως 10.000 ευρώ
Εισόδημα, άνω 10.000 ευρώ
150
100
50
20

Σε περίπτωση ισοψηφίας θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση ενώπιον του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής, του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και των ενδιαφερομένων.


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  1. Αίτηση.
  2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο αιτών δεν έχει συνάψει σύμβαση με άλλο σχολείο.
  4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  5. Για τους γονείς με ανήλικα τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιητικό της Υγειονομικής Επιτροπής του Ασφαλιστικού Φορέα τους.
  6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
  7. Βεβαίωση φοίτησης των παιδιών από το σχολείο.
  8. Κάρτα ανεργίας
  9. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος δεν έχει καταδικαστεί και δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
  10. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικής δήλωσης οικ. Έτους 2015.


ΠΡΟΣΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο και 3ο Νηπιαγωγείο Σερβίων και στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Πλατανορρεύματος ή στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής από τις 23/09/2015 έως και 28/09/2015 και κατά τις ώρες 08.00 έως 13.00.

Η ανακοίνωση, η αίτηση και τυχόν διευκρινήσεις και πληροφορίες θα παρέχονται  από:
·         Τον Διευθυντή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σερβίων (τηλ. 2464021497)
·         Τον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Πλατανορρεύματος (τηλ. 2464021943)
·         Τον Πρόεδρο την Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. (τηλ. 2464350108)
Ο υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύμβαση έργου, που θα αρχίζει από την ημέρα της υπογραφής και θα λήγει την 30/06/2015  και η αμοιβή του/της (συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών) θα καταβάλλεται από την Σχολική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/Β17-4-2008) Κοινής Απόφασης Υπουργών Οικονομίας Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και  Θρησκευμάτων και μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ).

Οι αποδοχές τους υπολογίζονται βάσει των αιθουσών διδασκαλίας.
Η πληρωμή θα γίνεται όταν κατατίθενται τα χρήματα από τον αρμόδιο φορέα.
Να αναρτηθεί η παρούσα ανακοίνωση στην είσοδο των σχολικών μονάδων.