Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ

Θέμα: « Πρόσληψη Εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου»

            Σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015 συνήλθε η αρμόδια επιτροπή του 2ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Σερβίων, που αποτελείται, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25.6.1999 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (τότε ΥΠ.Ε.Π.Θ) από τους:
  • Τσέτσιλα Ιωάννη, Διευθυντή της σχολικής μονάδας, Πρόεδρο,
  • Παπαστέργιο Θωμά,  Πρόεδρο της Σχολικής επιτροπής,       Μέλος  
  • Παπαγιάννη Πέτρο,  Πρόεδρο του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του σχολείου, Μέλος
για να συζητήσει το παραπάνω θέμα.
            Η επιτροπή έλαβε υπόψη της τη σχετική νομοθεσία που συγκροτείται από τα νομοθετήματα:
  • Παρ. 3 και 4 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ 57 Α’/23.3.1999).
  • Αρ 2515/5/13-στ’/15.9.1997 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 839 Β’/19.9.97).
  • Παρ. 45 άρθρ.14 Ν.2817/2000 (Φ.Ε.Κ 78 Α’/14.3.2000).
  • Α.Π 47455/16.8.2007/Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 1734 Β’/30.8.2007) και Α.Π 2998/26.2.2008/ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α
  • Α.Π 2998/26.2.2008/ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α: Το Υπουργείο Εσωτερικών χρηματοδοτεί κάθε έτος τους δικαιούχους Ο.Τ.Α της χώρας που υλοποιούν το εν λόγω πρόγραμμα για ολόκληρη την περίοδο από 11 Σεπτεμβρίου έως 15 Ιουνίου, υπολογίζοντας για κάθε εθελοντή σχολικό τροχονόμο ποσό 176,00 ευρώ μηνιαίως, εκτός των μηνών Σεπτεμβρίου και Ιουνίου που η κατ’ αναλογία αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των 120,00 και 88,00 ευρώ αντίστοιχα.
  • Την με αριθμ. 19/2015 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. Δήμου Σερβίων – Βελβεντού (ΑΔΑ ΩΚΖΒΟΚΒΝ-Γ15)
            Μετά τις τοποθετήσεις των μελών η Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
·   Να προσληφθεί ως εθελοντής σχολικός τροχονόμος στο Σχολείο, για το Σχολικό Έτος 2015 – 2016 η Φαρμάκη Αναστασία του Ηλία κάτοικος Σερβίων, Α.Τ. ΑΗ 953378, ΑΦΜ 107813662.
·   Οι υπόλοιπες υποψηφιότητες να καταταγούν ως επιλαχούσες με την κάτωθι σειρά:
1. Καβουρίδου Χαραλαμπία, 1η επιλαχούσα
2. Παπαδημητρίου Ευαγγελία, 2η επιλαχούσα
·           Σε περίπτωση που η προσληφθείσα αποχωρήσει από τη θέση για οποιονδήποτε λόγο πριν τη λήξη του Σχολικού Έτους 2015-2016, τότε θα αντικατασταθεί από τις επιλαχούσες υποψήφιες, με τη σειρά που αυτές έχουν καταταγεί.
·   Η απόφαση αυτή να υποβληθεί στο Δήμο Σερβίων – Βελβεντού.

Αφού συντάχθηκε αυτό το πρακτικό, διαβάστηκε  και υπογράφηκε ως ακολουθεί:

Ο Δ/ντής του Σχολείου           Ο Πρόεδρος της Σ.Ε                    Ο Πρόεδρος του Σ.ΓΤσέτσιλας Ιωάννης               Παπαστέργιος Θωμάς                     Παπαγιάννης Πέτρος