Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

                          
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

Ταχ. Δ/νση :    Πλατεία Ελευθερίας 1, Σέρβια
Ταχ. Κώδικας : 50500
Τηλέφωνο :     2464350108
Fax :              2464024655
Πληροφορίες : Θωμάς Παπαστέργιος
Email :            aschoolservionvelv@gmail.com
                         
                               

                                                             ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού

                                                                  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο προστίθενται στο Άρθρο 75 παρ. Ι του Ν. 3463/2006 υπό τον τομέα στ’ οι αρμοδιότητες του άρθρου17,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης),
3. Τις διατάξεις των άρθρων 240 και 243 του Ν.3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,
4. Τις διατάξεις του ΦΕΚ Β’ 318/25-02-2011 που αφορά στη λειτουργία των Σχολικών,
5. Τις διατάξεις του άρθρου 113 του Ν. 1892/90,
6. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1894/90,
7. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/11-05-2015 τ Α ),
8. Το Ν.4407/16 (ΦΕΚ 134/27.07.2016 τεύχος Α’):«Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις»


                                                          Προκηρύσσει
Διαγωνισμό για την πλήρωση επτά  (7) θέσεων καθαριστών/ριών, για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού, για το διδακτικό έτος 2016-2017 με σύμβαση έργου διάρκειας από 01/09/2016 έως και 30/06/2017. Σχολική Μονάδα
Αίθουσες
Θέσεις
2ο Δημοτικό Σχολείο  & 3ο Νηπιαγωγείο Σερβίων
10+1
1
Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Βαθυλάκκου
9 + 1
 1
Δημοτικό Σχολείο Βελβεντού
10+1
1
Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Πλατανορρεύματος
                   10+2
1
1ο Νηπιαγωγείο Βελβεντού
                    4 + 1
1
2ο Νηπιαγωγείο – Ειδικό Σχολείο Λάβας
5
1
1ο Δημοτικό Σχολείο &  1ο Νηπιαγωγείο Σερβίων
10 + 1
1

 Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις αυτές θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Δημαρχείο Σερβίων – Βελβεντού στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής στο ισόγειο, από την Πέμπτη 01/09/2016 έως και την Τετάρτη 12:00 μ.μ 07/09/2016.
Η πρόσληψη θα γίνει με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και με βάση την προϋπηρεσία σε σχολείο κι απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής ορίζονται τα εξής:

1. Αίτηση με πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου
2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου
3. Α.Μ.Κ.Α. (Φωτοαντίγραφο)
4. Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (Φωτοαντίγραφο)
5. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας φορολογικού έτους 2015
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης
7. Βεβαίωση ανεργίας ή φωτοτυπία δελτίου ανεργίας σε ισχύ
8. Βεβαίωση προϋπηρεσίας και καλής εκτέλεσης καθηκόντων από τον Διευθυντή του σχολείου (εφόσον δηλώνεται προϋπηρεσία)
9. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν έχει υπογράψει σύμβαση για καθαριότητα σε άλλο σχολείο

Τοιχοκόλληση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις σχετικές σχολικές μονάδες, καθώς και ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Δήμου για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από την ανάρτηση της προκήρυξης στον πίνακα ανακοινώσεων έως την 12:00 μ.μ. της τελευταίας  ημέρας (Τετάρτη 07/09/2016).

Ορίζονται ως Τριμελής Επιτροπή για την επιλογή καθαριστών / καθαριστριών, οι:
α) Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερβίων - Βελβεντού
β) Ο Διευθυντής της εκάστοτε Σχολικής Μονάδας
γ) Την εκπρόσωπο των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Σχολείων Π.Ε του Δήμου στη Σχολική Επιτροπή.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:
1. Εντοπιότητα:
α) Κάτοικοι Τοπικής Κοινότητας που εξυπηρετεί το σχολείο = 100 μόρια,
β) κάτοικοι του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού
(εκτός της Τοπικής Κοινότητας που εξυπηρετεί το σχολείο)= 50 μόρια
Απαιτούμενο δικαιολογητικό: Βεβαίωση μονίμου κατοικίας από το Δήμο

2. Γονείς που τα παιδιά τους φοιτούν στο σχολείο αυτό = 100 μόρια.
Απαιτούμενο δικαιολογητικό : Πρόσφατη βεβαίωση του σχολείου αυτού.

3. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΜΗΝΕΣ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 και άνω
ΜΟΝΑΔΕΣ
50
100
150
200
275
350
425
500
575
650
725
8004.
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ-ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ  (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

ΠΑΙΔΙΑ
3
4
5
6
7
ΜΟΝΑΔΕΣ
150
200
250
300
3505
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα ανήλικο τέκνο).
ΑΡ.ΤΕΚΝΑ
1
2
3
ΜΟΝΑΔΕΣ
30
60
90


6
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)


ΤΕΚΝΩΝ
1
2
3
4
5
…….
ΜΟΝΑΔΕΣ
50
100
150
200
250
…….

7. ΓΟΝΕΑΣ ΜΕ ΤΕΚΝΑ ή ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 67%

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠ. ΑΝΩ 67%
1
           
2
3
4
5
ΜΟΝΑΔΕΣ
100
200
300
400
500

8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (Πραγματικό ή Τεκμαρτό) φορολογικού έτους 2015

0€ – 500€
500 μόρια
500 €-1.000 €
400 μόρια
1.001€ -5.000 €
300 μόρια
5.001€ -10.000 €
100 μόρια
10.001€ -15.000 €
50 μόρια
                                                     0 μόρια


9. ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΗΝΕΣ
10
20
30
40
50
60
ΜΟΝΑΔΕΣ
400
800
1200
1600
2000
2400

Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση ενώπιον του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής, του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και των ενδιαφερομένων

                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                       ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ